burenrecht

Nederland is een relatief dichtbevolkt land. Het leven van veel eigenaren en huurders wordt beïnvloed door het doen en laten van hun buren. Daarbij zullen zij een bepaalde mate van hinder van buren moeten accepteren. Deze hinder mag echter niet onrechtmatig zijn.

De wettelijke regels van het burenrecht zijn terug te vinden in de artikelen 5:37 tot en met 5:59 BW. Hierin zijn regels opgenomen over het afsluiten van een erf, het afvloeien van water, het plaatsen van bomen en planten, vensters en balkons. Het belang van het burenrecht dient niet gebagatelliseerd te worden. Een inbreuk op bijvoorbeeld de privacy kan grote invloed hebben op een burenrelatie, en daarmee op de gemoedstoestand van individuen.

De eigendom van buren kan soms vloeiend in elkaar overlopen. Soms kunnen zij een erfgrens delen. Men spreekt dan van mandeligheid. Dit is geregeld in artikel 5:60 tot en met 5:69 BW. Dit brengt bepaalde verplichtingen met zich mee.

Buren kunnen hun onderlinge verhouding notarieel regelen, bijvoorbeeld door het vestigen van een erfdienstbaarheid of het (laten) opnemen van een kettingbeding in de leveringsakte. Hun rechtsopvolgers kunnen geconfronteerd worden met deze gevolgen.

Per deelonderwerp worden de webartikelen hierna opgesomd. Gaandeweg zullen meer artikelen worden gepubliceerd.

 

Hinder

Noodweg

 

C.G. (Christian) Huijsmans

C.G. (Christian) Huijsmans

mr. drs. C.G. (Christian) Huijsmans is in 2008 beëdigd als advocaat. Gaandeweg heeft hij zich naast echtscheidings- en alimentatiezaken toegelegd op het onroerend goedrecht. Hij adviseert met name over huurkwesties en geschillen die voortvloeien uit de koop en (ver)bouw van onroerend goed.

Advocatenkantoor Zeeland

Wulfaertstraat 3
4461 HS GOES
T: 0113 27 70 00
www.advocatenkantoorzeeland.com