ontwikkelen

In de artikelen die via deze pagina worden gepubliceerd wordt ingegaan op allerlei vraagstukken die te maken hebben met het ontwikkelen van onroerend goed. Het gaat dan bijvoorbeeld om het veranderen van een ruimtelijke bestemming, het ontwerpen van gebouwen, en het investeren in nieuwbouw of renovatie.

Veel toepasselijke regels zijn terug te vinden in het ruimtelijk bestuursrecht: men denke dan aan de omgevingsvergunning, het bestemmingsplan, regels rondom grondexploitatie, etcetera. Dit is een rechtsgebied dat op dit moment sterk in ontwikkeling is met de komst van de Omgevingswet.

Overheidsinstanties hebben grote invloed op dit deel van het onroerend goedrecht. De overheid kan een voorstander zijn van een bepaalde ontwikkeling, of kan een ontwikkeling juist tegenhouden. De overheid kan ook een partner zijn van de ontwikkelaar door een samenwerkingsovereenkomst te sluiten.

Bij het ontwikkelen moet ook rekening worden gehouden met de belangen van omwonenden. Er wordt ook aandacht besteed aan de relatie met overige partijen in het ontwikkelingsproces, zoals architecten. Kwesties rondom de aanneming van werk zullen elders op deze website worden besproken.

Per deelonderwerp worden de webartikelen hierna opgesomd. Gaandeweg zullen meer artikelen worden gepubliceerd.

 

Beginselplicht tot handhaving door de gemeente

Zienswijzen tegen een bestemmingsplan: procedure

Planschade volgens de Wro